Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Website Voorwaarden

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is. Novo Holding s.r.o. garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de site verkregen informatie. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
Een bezoeker/ster van de site van Novo Holding s.r.o. mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Novo Holding s.r.o. (ook niet via een eigen netwerk).

Privacy Beleid
Novo Holding s.r.o. vindt het absoluut belangrijk om de door U verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens , zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Novo Holding s.r.o. zal de door U verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij U hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze websites bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door U verstrekte persoonsgegevens.

Uw gegevens worden opgeslagen in een bestand. Dit bestand wordt gebruikt om onze diensten te verbeteren, u gerichte service te bieden en eventueel gerichte informatie te kunnen bieden over aanbiedingen zowel door onszelf als door derden. Heeft u hier bezwaar tegen of heeft u hierover vragen dan kunt u contact opnemen via de contact pagina op deze site. Novo Holding s.r.o. maakt in haar sites gebruik van cookies. Op deze manier kan ingespeeld op het verbeteren en verfijnen van de door u gewenste informatie c.q. services.

Novo Holding s.r.o. gevestigd in
Jarková 900/28 , Velký Šariš 082 21 in Slovakia.

Algemene voorwaarden Gift Voucher Novo Holding s.r.o.

Artikel 1. Definities
Novo Holding s.r.o.: Een Slowaaks aannemersbedrijf actief op de Europese markt. Geregistreerd bij de Slowaakse KvK onder het ICO nummer: 36 509 680. Hierna te noemen: Novo.
Gift Voucher: De Kadobon die wordt uitgegeven door Novo Holding s.r.o. Inwisselbaar bij betaling vanaf 200 afgenomen uren. Hierna te noemen: Kadobon.

Artikel 2. Inwisselen
2.1 De Kadobon kan uitsluitend worden gebruikt voor korting op de factuur in rekening gebracht door Novo en betaald aan Novo.
2.2 Iedere Kadobon is voorzien van een unieke kadobon nummer. Iedere Kadobon wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient het kadobon nummer zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van het nummer) of verlies hiervan vindt geen korting plaats.
2.3 Iedere Kadobon is voorzien van een handtekening en datum van uitgifte. In geval de handtekening en/of de datum ontbreekt vindt er geen korting plaats.
2.4 De aard, waarde, duur, uitgiftedatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Kadobon. De waarde is inclusief BTW. Iedere Kadobon is gedurende één jaar na uitgifte geldig zoals vermeld op de kadobon. Na de vervaldatum kan de Kadobon niet meer worden gebruikt.
2.5 Novo accepteert de Kadobon uitsluitend na ontvangst van de kadobon met/of Kadobon nummer om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog korting op de factuur te verlangen.
2.6 Per project/lokatie kunnen maximaal 3 Kadobonnen worden gebruikt.
2.7 Kadobonnen kunnen niet voor openstaande facturen gebruikt worden.

Artikel 3. Reclamatie en herroepingsrecht
3.1 De Kadobon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
3.2 De korting wordt slecht éénmaal per Kadobon verstrekt op het totaal van de facturen.
3.3 De korting bedraagt: €100,- bij minimaal 200 gefactureerde en betaalde uren, €200,- bij minimaal 380 gefactureerde en betaalde uren of €300,- bij minimaal 550 gefactureerde en betaalde uren.
3.4 Het kortingsbedrag is niet cumulatief.
3.5 Op grond van de specifieke aard van het betreffende goed (kadobon) is het herroepingsrecht van 7 werkdagen niet van toepassing. (zie Art. 7:46 d BW)

Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1 Het wijzigen, het vervalsen of anderszins aantasten van de (gegevens op de) kadobon of de werking van de kadobon leidt ertoe dat de geldigheid van de kadobon komt te vervallen.
4.2 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kadobonnen aan de gebruiker wordt ontzegd.
4.3 Het is niet toegestaan kadobonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
4.4 Novo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de Kadobon ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Novo. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de gegeven korting van de kadobon.

Artikel 5. Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren
5.1 Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen.
5.2 Novo zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Artikel 6. Klachten en geschillen
6.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over bepaalde bepaalde aspecten van de Kadobon. Neemt u dan zo snel mogelijk schriftelijk contact met ons op: Novo Renovation, Afdeling Klantenservice, Postbus 7703, 1117 ZL Schiphol
Per e-mail: info@novorenovation.com
Uiterlijk binnen 10 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren. Als dit niet lukt zal u op de hoogte gesteld worden van de vertragingsduur.
6.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6.3 Deze voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Novo's Unieke formule

Scroll naar boven